The Gentlemen

Quý Ông Thế Giới Ngầm - The Gentlemen

The Gentlemen

Tags:
0

Born in poverty in the US, Pearson won a Rhodes Scholarship to Oxford University, where he began selling marijuana to fellow students before dropping out and building his criminal empire by violence.

0
Be the first to review “The Gentlemen”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chưa Có bình luận nào